Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Suomen Vertaisyrittäjät ry

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Vertaisyrittäjät ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä, mutta toiminta-alueena koko maa.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on yleishyödyllisin periaattein voittoa tavoittelematta kansalaisten hyvinvoinnin, työllistymisen edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja oman elämän hallinnan parantaminen. Tavoitteena on saada konkurssin tai muutoin kriisin kokeneet yrittäjät takaisin työkykyiseksi takaisin työelämään samoin kuin parantaa tällaisten yrittäjien perheenjäsenten mahdollisuutta ryhtyä yrittäjiksi. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi edistää ja tukea jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja -työtä yhdistyksen tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhdistyksen tarkoitus on luoda maankattava yrittäjien koulutettu vertaistukiverkosto (koulutetut kokemusasiantuntijat), joka on lisäksi erikoistunut konkurssiin liittyvien yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä auttamiseen. Yhdistyksen keskeinen tarkoitus on vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin siten, että konkurssin kohdannut yrittäjä on oikeutettu saamaan konkurssitilanteeseen suunniteltuja yhteiskunnan tukia ja palveluita.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja ylläpitää kansalaisten kehittämis-, koulutus-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa ja tiedottamista joko itse tai yhteistyössä jäsenten kanssa. Lisäksi yhdistys voi toimia toisten yhteisöjen kanssa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvien hankkeiden rahoituksen hankkijana ja hankkeiden hallinnoijana sekä julkiselta sektorilta saadun rahoituksen välittäjäorganisaationa. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia sekä ohjaa ja neuvoo jäseniään näiden yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa ja tekee esityksiä ja aloitteita. Yhdistys toimii laajan kumppanuuden periaattein ja pyrkii verkostoitumaan muiden yhteisöjen kanssa. Yhdistys voi omistaa, hallita ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankittuaan asianomaiset luvat toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi tehdä tuottamistaan palveluksista sopimuksia muiden alalla toimivientukijärjestöjen kanssa.

3. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, muu oikeustoimikelpoinen yhdistys, säätiö, yritys tai yhteisö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi

pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. TOIMINNANJOHTAJA

Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Toiminnanjohtajalle suoritettavan palkan määrää yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi palkata toimintaansa varten myös muuta henkilökuntaa.

8. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai muu hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

9. YHDISTYKSEN TILIN KÄYTTÖ

Hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen valtuuttama henkilö oikeutetaan käyttämään yhdistyksen tilejä vastuuvelvollisuudella.

10. TILIKAUSI JA TILINTARKASTAMINEN

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Yhdistyksellä on tilintarkastaja ja hänellä henkilökohtainen varahenkilö. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajia valittaessa on otettava huomioon tilintarkastuslain vaatimukset.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen määrääminä päivänä ja hallituksen määräämässä paikassa, kevätkokous ennen toukokuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

 

Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on yhdistyksen hallituksella. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Hyväksytään kokouksen työjärjestys

• Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Hyväksytään kokouksen työjärjestys

• Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja vuosijäsenmaksujen suuruus

• Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

• Valitaan erovuorossa olevat hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet

• Valitaan tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä tai tilintarkastusyhteisö

• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista ja viimeistään yhtä viikkoa ennen ylimääräistä kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15. YHDISTYKSEN JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ

Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin rekisteröityihin yhdistyksiin.

16. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättään kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

17. YHDISTYSLAKI

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Yrittäjyyden kokemusasiantuntijat

Yrittäjyyden kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi konkurssista, tai ...

Lue lisää...

 Tarinapankki

Tarinapankki on yhdistyksemme julkaisupaikka, jossa on koottuna erilaisia yrittäjätarinoita. Nämä ovat...

 

Lue lisää...

Yhdistyksen säännöt

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?