Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TOMINTASUUNNITELMA 2019 - 2020

Toiminnan tarve ja miten tarve on selvitetty

Yhdistyksen tavoitteena on saada konkurssin kohdanneet henkilöt takaisin työkykyiseksi työelämään. Toiminnan tarkoituksena kehitää toimintatapoja ja -malleja kriisissä olevien henkilöiden auttamiseksi niin, että vertaistuki ja siihen liittyvien palveluiden tavoitettavuus olisi helposti saatavilla ja tavoitettavissa. Toiminnan tarkoituksena ei ole korvata jo olemassa olevia yhteiskunnan palveluja, vaan tukea ihmistä vertaistuellisen kuuntelemisen ja tukemisen keinoin. Tärkeänä periaatteena on ihmisen kuulluksi tuleminen. Yhdistyksen tarkoituksena on luoda maankattava koulutettu vertaistukiverkosto, joka on lisäksi erikoistunut konkurssiin liittyvien henkilöiden auttamiseen. Suomessa on n. 280 000 yritystä, näistä 93,2% on mikroyrityksiä (alle 10 henkilöä). Yksinyrittäjiä yrityksistä on n. 170 000. Vuonna 2018 Suomessa pantiin vireille 2 534 konkurssia. Konkurssi koski kaikkiaan yli 12 000 työntekijää. Konkurssi koskee henkilökohtaisesti sekä itse yrittäjiä, että heidän perheenjäseniään ja muutakin läheistä sosiaalistayhteisöä. Äärimmillään kyse on ihmisen elämänhallinnan menettämisestä ja elämänhalusta. Vuonna 2017 Suomessa tehtiin yli 800 itsemurhaa. Kolme neljästä itsemurhan tehneistä oli miehiä. Itsemurhayrityksiä on Suomessa vuosittain arviolta 10 000 – 30 000. Konkurssin kohtaaminen on ihmiselle yksi elämän suurista kriiseistä. Asenteet konkurssin kokeneita kohtaan ja siinä leimaantuminen, stigma vaativat jo yksistään henkisesti suuria voimavaroja. Pahimmillaan tällaisen henkilön palaaminen työkykyiseksi yhteiskunnan jäseneksi vaatii uudenlaisia toimia ja menetelmiä. Vertaistuki, toisen samankaltaisen kokemuksen kohdaan henkilön tuki on äärettömän tärkeää. Tästä on jo nyt käytännön kokemuksia. Se avaa henkilön ajatusmaailmaa ja antaa uutta ajateltavaa vaikeuksien yli. Hankkeen tarkoitus on luoda koulutettu verkosto tähän tehtävään sekä perustaa auttava puhelinpalvelu kriisiyrittäjille. Kohtaamisen kynnys on oltava erityisen matala. Aihe on tässä tilassa olevalle henkilölle herkkä ja arka. Toiminta on tarkoitus aloittaa ja pilotoida toimintamalli Keski-Suomen aluella ja toiminnan keskus olisi Jyväskylässä.

 

Toiminnan tavoitteet

Konkurssin kokeneiden henkilöiden elämänhallinnan vahvistaminen konkurssissa ja senjälkeen.

- Konkurssin kokeneen akuutista kriisistä selviytymisen keinojen lisääminen.

- Konkurssin kokeneen henkilön sosiaalisen vetäytymisen ehkäisy. Perhe ja läheiset.

- Leimaantumisen tunteen vaikutusten lieventäminen toimintakykyyn.

 

Toiminnan kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat konkurssia läpikäyvät ja konkurssin kokeneet yrittäjät. Toiminnan yksi tehtävä on tietoisuuden ja oikean tiedon lisääminen yrittäjien keskuudessa. Suomessa on n. 170 000 yksin yrittäjää. Neljäsosa näistä sinnittelee köyhyys tulon alarajalla tai sen alle. Nämä ovat tärkeä kohderyhmä niin vertaistukitoiminnassa kuin kriisiauttamisessa. Yrittäjänä toimiminen ja varsinkin yksin on rippuvainen yrittäjän omasta hyvinvoinnista ja kyvystä kohdata ongelmia. Toisen vertaisyrittäjän luottamuksellinen kohtaaminen ja vertaistuki ovat tarpeen. Tärkeänä tiedon jakamisen kohderyhmänä ovat myös yhteiskunnan laitokset ja virastot. Oikeiden tapojen ja toimintamallien kehittäminen kriisiyrittäjän ja yhteiskunnan toimijan kohtamiseen ja avunsaamiseen vaatii uusia toimia. Halu saada oikeaa tietoa konkurssista koskee niin valtion virastoja kuin eduskuntaakin. Uusien lakien säätäminen tarvitsee konkreettisia kokemuksia ja malleja niiden tekemiseksi. Tätä tietoa yhdistyksemme on tarkoitus kerätä, tutkia ja jakaa. Myös terveydenhuollon viranomaiset tarvitsevat ja jopa haluaisivat perusteellista tietoa ja osaamista suhtaustuessaan terveydenhuollossa yrittäjien kohtaamiseen. Tietoisku meidän osaamisestamme ja kokemuksistamme olisi tärkeä.

 

Toiminnan sisältö ja toteutus

Konkurssin kokeneen akuutista kriisistä selviytymisen keinojen lisääminen

Auttava puhelin: henkilö voi soittaa akuutissa tilanteessa auttavaan puhelimeen, jossa häntä kuuntelee koulutettu konkurssin kokenut vertaishenkilö. Vertaitukipuhelimen tarkoituksena on tukea ja auttaa ihmisiä kuuntelemalla ongelmatilanteita sekä antamalla keskusteluapua. Auttavasta puhelimesta henkilö saa myös neuvoja ja ohjausta siitä, että miten kannattaa edetä, mistä saa ammattiapua. Auttava puhelin on auki ma, ti ja pe klo 17.00 – 19.00. Nämä vertaistukipuhelintoiminnasta vastaavat henkilöt ovat yhdistyksemme jäseniä. Vertaistukipuhelintoiminta on luottamuksellista ja soittajien molemminpuolinen kunnioittaminen on koko toiminnan perusta. Puhelimeen voi soittaa nimettömänä, kertomatta yksityiskohtaisia henkilötietoja. 

Palveleva netti (Chat) toimii yhdistyksen nettisivuilla keskustelupalveluna. Palvelu on avoinna pääsääntöisesti virka-aikana, klo 9.00 – 17.00 (toimiston aukioloaikana). Palvelevan Netin vuorot jaetaan nettiä päivystävien koulutettujen henkilöiden keskinäisellä sopimisella. Molemmissa palveluissa päivystäjiä on yhteensä 10-15, joista osa toimii nettipäivystäjinä.

Auttavan puhelimen ja palvelevan netin päivystävät henkilöt koulutetaan tehtäväänsä 40 tunnin tai viiden päivän koulutuksella, joka järjestetään viikonloppuisin. Koulutuksen sisältönä on yrittäjyyden kokemusasiantuntijaksi tähtäävä opintokokonaisuus. Koulutukseen otetaan 10 henkilöä. Koulutuksia on vuodessa kaksi. Ne pidetään Jyväskylässä. Kouluttajina toimivat yrittäjyyden kokemusasiantuntija -kouluttajat sekä vierailevat asiantuntijat. Konkurssin kokeneen yrittäjän sosiaalisen vetäytymisen ehkäisy. 

Konkurssin kokeneiden yrittäjien sosiaalista kanssakäymistä ja sosiaalista yhteisällisyyttä pyritään lisäämään järjestämällä heille suunnattuja vertaistukiryhmiä. Ryhmätoiminta aloitetaan yhdellä yleisö- ja tiedotustilaisuudella, jossa kerrotaan pienryhmätoiminnasta, niiden toimintatavoista ja sisällöstä. Pienryhmätapaamisia järjestetään jokatoinen viikko niin, että aina viidessä tapaamisessa käsitellään pääsääntöisesti ennalta sovittua aihetta ja seuraavaan viiteen tapaamiseen tulee aina uusi aihe. Ryhmän koko on enintään 8 henkilöä. Kokoontumispaikkana on joko Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n tai Jyväskylän seurakunnan tilat.

 

Perhe ja läheiset

Konkurssin tehneiden perheenjäsenille ja omaisille on käytettävissä auttava puhelin sekä palveleva netti -palvelut. Hankkeessa luodaan myös oma toimintamalli oikeanlaisen avun toteuttamiseksi. Perheenjäsenille luodaan oma vertaistukiverkosto ja vertaistukiryhmät aiemmin mainitulla tavalla. Tätä toimintaa varten koulutetaan vertaistukihenkilöitä, jotka ovat itse olleet vastaavassa asemassa. 

Leimaantumisen tunteen vaikutusten lieventäminen toimintakykyyn. Tarinapankki toteutetaan videoimalla konkurssin kokeneiden ja siitä selviytyneiden tarinoita sekä tehdään henkilökohtaisia haasatteluja konkurssin tehneille henkilöille. Osa haasteteltavista haluaa pysyä nimettöminä. Videoita tuotetaan 10 kappaletta vuodessa. Videot tuotetaan hankkeen sisällä työntekijäresurssein ja työ sisällytetään osaksi hanketyöntekijöiden toimenkuvaa. Videoita julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla sekä jaetaan sosiaalisessa mediassa. Näiden lisäksi tuotetaan informatiivisiä (koulutus) videoita, joissa esitetään konkurssiin liittyviä tapahtumia ja siihen liittyvien ulkopuolisten tahojen, kuten verovirasto, ulosottovirasto, rahoituslaitokset, ohjeita ja toimintamalleja konkurssiin joutuneiden henkilöiden opastamiseksi. Tällaisia kohteita on 5-10 kpl. Osasta tarinoista tuotetaan Podcast-ohjelmia nettisivuille sekä sosiaaliseen mediaan.

 

Tulokset ja vaikutukset

Yhdistyksen toiminnan tuloksena on tätä tehtävää varten koulutetut vähintään 20 henkilöä vertaistuen toteuttamiseksi. Tällä voidaan taata luotettava ja osaava vapaaehtoisten joukko, johon kriisin kohtaavat henkilöt voivat tukeutua ja luottaa. Mahamme on luotu yhdistyksen toimintaan tunnettu osaamis-, kokemus ja asiantuntijapankki, joka palvelee sekä yksittäistä ihmistä kuin yhteiskunnan vaikuttajia ja viranomaisia. Hankkeella on perustettu auttava puhelin, joka palvelee konkurssin tehneitä henkilöitä, on tunnettu luotettavuudestaan ja osaamisestaan. Tavoitteena on vähentää konkurssin tehneitä ajautumista yhteiskunnan ulkopuolelle, terveydenhuollon palveluiden tarvetta sekä perheyhteisojen sosiaalisia ongelmia.

 

Seurannan ja arvioinnin toteutus

Toimintaa mitataan kontaktien määrällä auttavaan puhelimeen sekä osallistujien määrällä vertaistukitoimintaan. Tällä voidaan myös tarkistaa, että oikea kohderyhmä on tavoitettu. Hankkeen toiminnan aikana kerätään palautetta palvelujen käyttäjiltä, vertaistukiryhmiin ja sen toimintaan osallistuneilta, yhteistyökumppaneilta sekä yhteiskuntavaikuttajilta (julkishallinnolta). Tieto kootaan ja analysoidaan, jotta toimintaa voidaan kehittää. Näin voidaan esim. ohjata toimintaa paremmin oikeaan ja tehokkaaseen suuntaan. Mikäli hanke mahdollistaa, tehdään tutkimustyötä aiheesta esim. ulkoisten tahojen kanssa. Määritellään nykytilanne, tavoitteet ja mitatataan tilastollisia tuloksia tietyillä ajanjaksoilla hankkeen edetessä. Tapahtumat ja toimenpiteet dokumentoidaan hankkeen ja toiminnan edetessä.

 

Viestinnän toteutus

Ulkoisen viestinnän ensisijainen tavoite on tiedottaa ja kertoa konkurssin tehneille tuottamastamme palvelusta ja toiminnastamme. Toiminnan merkitys yrittäjille, yhteiskunnalle ja yrittäjien sidosryhmille konkurssiteitoisuuden lisäämien, oikeiden asioiden huomioiminen ja erityisesti yleisesti vallallaolevan väärän käsityksen oikaiseminen konkurssin kohdanneista yrittäjistä, ihmisistä ja heidän omaisistaan. Virheellisesti vallalla olevan ihmisiin kohdistuneen stigman vähentäminen. Ulkoisen tiedottamisen laajuudessa ja vaatimuksissa on muistettava, että kohderyhmänä on sekä yrittäjät, heidän läheisensä, julkinen hallinto ja tiedotusvälineet. Ulkoisen viestinnän välineet ovat mm. yhdistyksen nettisivut, lehdistötiedotteet, lehtiartikkelit, blogit, keskustelupalstat jne. Sisäinen viestintä käsittää mm. jäsentiedotteet (12 kpl /vuodessa), sähköpostit, keskusteluryhmät, intranet sekä jäsenlehti (4 kertaa vuodessa). Viestinnästä vastaa yhdityksen toiminnanjohtaja ja viestinnän toteutus sisällytetään osaksi hanketyöntekijöisen toimenkuvaa.

 

Riskit ja niiden hallinta

Merkittävänä riskinä toimintaympäristössä voidaan pitää yhteiskunnan asenteen muutumattomuutta ja aihetta välttävien tai kieltävien tahojen keinoja vaientaa asian todellisuus ja sen kerronta. Haasteena ja riskinä kohderyhmässä on sen aktivoiminen avun hakemiseen ja tuleminen mukaan vertaistukiryhmään. Kynnys oman ongelman julkituomiseen on todella korkea.

Yrittäjyyden kokemusasiantuntijat

Yrittäjyyden kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi konkurssista, tai ...

Lue lisää...

 Tarinapankki

Tarinapankki on yhdistyksemme julkaisupaikka, jossa on koottuna erilaisia yrittäjätarinoita. Nämä ovat...

 

Lue lisää...

Toimintasuunnitelma

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?